Afregningsmodel

Svømmecentrene
Iht. beslutningen i Guldborgsund Kommune om Guldborgsund Hallernes afregningsmodel omkring kommercielle aktiviteter/kommercielle lejere, vil vi herunder præcisere, hvad det betyder for de kommende priser/afregninger, som omhandler forskellige kategorier af brugerne af Guldborgsund Hallerne.

Foreningsaktivitet som afregnes til foreningspris:
Foreningsaktivitet er en aktivitet der fremgår direkte af forenings formål – dette kan for eksempel være, almindelig træning, turneringsstævner mm. Endvidere gælder følgende:

Foreningen skal være hjemhørende i Guldborgsund Kommune.
Foreningen skal være godkendt folkeoplysende forening af Folkeoplysningsudvalget.
I den offentlige åbningstid skal der i sportsbassinerne som minimum være 2 baner pr. bassin, til rådighed for offentlig svømning.
For henholdsvis varmtvandsbassinerne og morskabsbassinet afregnes de tildelte foreningstimer efter princippet – time for time pr. bassin.
For sportsbassinernes vedkommende, i den offentlige åbningstid, gradueres de tildelte foreningstimer efter hvor mange baner der benyttes. Eksempel – i Svømmecenter F. hvor der i offentlig åbningstid er 6 baner til rådighed for foreningerne, en forening benytter 3 baner pr. time – ganges foreningstimerne med 0,5.
Såfremt en forening ønsker at benytte sportsbassinerne uden for offentlig åbningstid, ganges foreningstimerne med 1,25 pr. bassin.
Såfremt en forening ønsker at benytte alle banerne i et af sportsbassinerne inden for offentlig åbningstid, ganges foreningstimerne med 1,5 pr. bassin. Foreningstimerne opgøres månedsvis bagud.
Når den af Folkeoplysningsudvalget tildelte kvote af foreningstimer, som afregnes til foreningspris – er opbrugt, kan foreningerne tilkøbe timer, som afregnes til kommerciel pris.


Kommercielle aktiviteter som afregnes til kommerciel pris:
Alle former for private aktører.
Foreninger der ikke er hjemhørende i Guldborgsund Kommune.
Foreninger der ikke er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.


Kommerciel foreningsaktivitet som afregnes til kommerciel pris:
Foreningsselskaber som f.eks. ApS, A/S, I/S, eller lignende selskabsdannelser.
Foreninger, der vil have sikkerhed for en konkret booking – jf. retningslinjerne for tildeling af lokaler, har kommerciel aktivitet fortrinsret frem for forenings aktivitet. I disse tilfælde kan en forening såfremt de har booket et stævne eller lign. Hvor der efterfølgende er ansøgt om en kommerciel aktivitet vælge at beholde bookingen mod at acceptere at betale den kommercielle pris for stævnet.
Stævner, arrangementer og lign. der andrager foreningens hovedformål afregnes til foreningspris, under forudsætning af, at meromkostninger til personale, rengøring oprydning mm. – afregnes efter regning – efter forudgående skriftlig aftale med den pågældende forening.
Guldborgsund Hallerne udfærdiger et takstblad der godkendes politisk.
Stævner, arrangementer og lign. der ikke andrager foreningens hovedaktivitet, afregnes til kommerciel pris.
Ved mesterskaber og internationale stævner, hvortil der skal benyttes en del ekstra ydelser fra Guldborgsund Hallernes side, betragtes og betales disse ekstraydelser til kommercielpris – hertil kan der fra Økonomiudvalgets tilskudskonto ansøges om sponsorstøtte. Det er alene økonomiudvalget der kan beslutte sponsorstøtte / sponsoraftaler og i givet fald til hvilken type af arrangementer og events.

Udlån og leje i Svømmecentrene

Svømmecentrene udlånes/udlejes til både foreninger, virksomheder og privatpersoner.

Læs mere